Publikācijas

Balss traucējumi un balss ergonomika

Trinite, B. (2020). Trokšņa un klusuma jēdzienu izpratne sākumskolas skolēniem. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.). Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 618–627). Publikācija pieejama šeit.

Trinite, B. (2020) Investigating Voice Differences in Teachers with and without Self-reported Voice Disorders, and Healthcare Workers without Self-reported Voice Disorders. Logopedics Phoniatrics Vocology. Publikācija pieejama šeit. Publikācija pieejama šeit.

Trinite, B. (2019). Rumorosita, practica lavorativa e disturbi della voce autovalutati negli insegnanti [Noise, Working Practice and Self-reported Voice Disorders in Teachers]. Logopedia e Comunicazione, 15(3), 321–336. Publikācija pieejama šeit

Ivane, M., Trinīte, B. (2019). Vokālā pedagoga un logopēda sadarbība multifaktoriālas izcelsmes balss traucējumu novēršanā. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.). Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 169–178). Publikācija pieejama šeit

Handicap Index in teachers with and without self-rated voice disorders. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.), Society. Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 169-178). Publikācija pieejama šeit

Trinite, B. (2017). Epidemiology of voice disorders in Latvian school teachers. Journal of Voice. 31(4), 508.e1-508.e9. Publikācija pieejama šeit. 

Trinite, B. (2017). The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni). In K.Neubauer, L.Neubauerova (Eds). Contemporary approachs and forms of communication support for people with significant disorders of communication ( Současne koncepce a formy komunikačni podpory pro osoby se zavažnym komunikačnim handicapem). (pp.109-134). Pavel Mervart. (In English, Czech). Publikācija pieejama šeit

Aigare, D., Trinīte, B. (2016). Vairogdziedzera operācijas, to iespējamā ietekme uz balss funkciju. Latvijas Ārsts, 12, 50-54. Publikācija pieejama šeit.

Trinite, B., Sokolovs, J. (2014). Adaptation and validation of the Voice Handicap Index in Latvian. Journal of Voice, 28(4), 452-457.  Publikācija pieejama šeit.

Trinite, B., Sokolovs, J. (2013). Balss problēmu izplatība Latvijas skolotāju populācijā.  I.Ozolantas (Red.), Zinātniskie raksti: 2012.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija (1.sēj.) (48.-56.lpp.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Trinite, B., Sokolovs, J., Teibe, U. (2011). Using a Questionnaire design in the Investigation of Teachers’ Voice Risk factors. Special Education, 2(25), 80-89. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B., Sokolovs, J. (2011). Balss traucējumus izraisošie riska faktori pedagogiem. I.Žoglas (Red.), Latvijas Universitātes raksti. 759. krājums (101.-111.lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B., Sokolovs, J., Teibe, U. (2011). Aptauja – subjektīvs balss veselības izpētes instruments. I.Ozolantas (Red.), Zinātniskie raksti: 2010.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija (1.sēj.) (277.-284.lpp.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B. (2009). Balss ergonomika skolotāju izglītībā. M.Rozenfeldes (Red.). Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (233.-241.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Publikācija pieejama šeit.

Trinite, B. (2009). Voice Ergonomics in a Teacher Education. In M.Rozenfelde (Ed.). Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference February 27th-28th. Kopsavilkums pieejams šeit.

Trinīte B. (2008).  Balss funkcionāls novērtējums un balss patoloģijas diagnostika – logopēdiskais aspekts.  Latvijas Ārsts, 7/8,  76-79. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B. (2007). Balss un tās traucējumi. Liepāja: LiePA. 

Rīšanas traucējumi

Trinīte, B. (2013). Orofaringeālā disfāgija. Epidemioloģija, diagnostika, kompensācijas un rehabilitācijas iespējas.  Latvijas Ārsts, 12, 40-44. Publikācija pieejama šeit.

Bērnu valoda un tās traucējumi

Markus, D., Trinīte, B. (2017). Latviešu valodas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskais aspekts. A.Vulānes, D.Markus (Red.) Bērnu valoda Latvijā 21.gadsimtā III (82.-91.lpp). Rīga: Zinātne. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B. (2006). Leksiski gramatiskā komponenta attīstības īpatnības 5-8 gadus veciem bilingvāliem bērniem. D.Laivenieces & V.Kaļiņinas (Red.), Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. (310.-317.lpp.). Liepāja: LiePA. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte, B. (2001). Valodas apguves mehānismi bilingvāliem bērniem. Ā.Ptičkinas (Red.), Valodu apguve: problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. (147.-156.lpp.). Liepāja: LiePA. Publikācija pieejama šeit.

Logopēdijas vēsture

Trinite, B., Stansfield, J. (2015).  East meets West in Europe: Speech and language pathology in Latvia and Scotland, circa 2015. Special Education, 2(33), 9-46. Publikācija pieejama šeit.

Trinīte,  B. (2011). E. Lauva un logopēdijas pirmsākumi Latvijā. A.Krūzes (Red.), Laikmets un personība (13. sēj.) (148.–195. lpp.). Rīga: RaKa. Publikācija pieejama šeit.

Izglītība logopēdijā

Patterson, A., Hansson, K., Lowit, A., Stansfield, J., Trinite, B. (2015). EU collaboration in speech and language therapy education: the NetQues project. Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders, 5(1), 21-32. Kopsavilkums pieejams šeit.

Trinīte, B., Tūbele, S. (2014). Eiropas logopēdijas pamatizglītības standarts – izaicinājums Latvijas logopēdijai. R.Andersones & I.Žoglas (Red.), Latvijas Universitātes raksti. 802.krājums (156.-166.lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Publikācija pieejama šeit.