Publikācijas

Balss traucējumi un balss ergonomika

Trinite, B. (2023). Vocal demand response to the educational setting-based communication scenarios: a single subject design. Revista Investigacion e Innovacion en Ciencias de la Salud.5(2), 50-68. Publikācija

Trinite, B., & Barute, D. (2023). The effect of sound field amplification systems on vocal demand response in teachers during lessons. Logopedics Phoniatrics Vocology, DOI: 10.1080/14015439.2023.2208669 Publikācija

Trinite, B. (2023). The acoustics of choir rehearsal rooms. Problems in Music Pedagogy, 22(1), 97-109. DOI: 10.59893/pmp.22(1).004 Publikācija 

Trinite, B. (2022). Choir conductors: voice and acoustic environment. Proceedings of the 2nd Symposium: The Acoustics of Ancient Theatres 6-8 July 2022 Verona, Italy. Publikācija

Valce, I., Trinite, B., Blauzde, O., Paipare, M., Barute, D., Ivane, M., Krūza, A., Sleze, D. (2022). A study of Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics. Problems in Music Pedagogy, 21(1), 77-93. DOI: 10.59893/pmp.21(1).004 Publikācija 

Trinite, B., Barute, D., Blauzde, O., Ivane, M., Paipare, M., Sleze, D., Valce, I. (In Press). Choral conductors’ vocal loading in rehearsal simulation conditions. Journal of Voice. Publikācija

Trinite, B., Blauzde, O., Paipare, M., Valce, I., Barute, D., Ivane, M., Sleze, D. (2021). The investigation of voice ergonomic factors in conductors. Problems in Music Pedagogy, 20(2), 71-85. 71-85. DOI:10.59893/pmp.20(2).004  Publikācija

Trinite, B., Astolfi, A. (2021) The impact of sound field amplification systems on speech perception of  pupils with and without language disorders in natural conditions. Applied Acoustics, 175, N.PAG. Publikācija

Trinite, B. (2020). Trokšņa un klusuma jēdzienu izpratne sākumskolas skolēniem. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.). Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 618–627). Publikācija  Publikācija WoSC

Trinite, B. (2020) Investigating Voice Differences in Teachers with and without Self-reported Voice Disorders, and Healthcare Workers without Self-reported Voice Disorders. Logopedics Phoniatrics Vocology.  Publikācija

Trinite, B. (2019). Rumorosita, practica lavorativa e disturbi della voce autovalutati negli insegnanti [Noise, Working Practice and Self-reported Voice Disorders in Teachers]. Logopedia e Comunicazione, 15(3), 321–336. Publikācija

Ivane, M., Trinīte, B. (2019). Vokālā pedagoga un logopēda sadarbība multifaktoriālas izcelsmes balss traucējumu novēršanā. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.). Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 169–178). Publikācija

Trinite, B. (2018). The investigation of Voice Handicap Index in teachers with and without self-rated voice disorders. In V. Lubkina, S. Usca & A. Zvaigzne (Eds.), Society. Integration. Education. Proceedings of International Scientific Conference. Volume III, Higher Education (pp. 169-178). Publikācija

Trinite, B. (2017). Epidemiology of voice disorders in Latvian school teachers. Journal of Voice. 31(4), 508.e1-508.e9. Publikācija

Trinite, B. (2017). The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni). In K.Neubauer, L.Neubauerova (Eds). Contemporary approachs and forms of communication support for people with significant disorders of communication ( Současne koncepce a formy komunikačni podpory pro osoby se zavažnym komunikačnim handicapem). (pp.109-134). Pavel Mervart. (In English, Czech). Publikācija

Aigare, D., Trinīte, B. (2016). Vairogdziedzera operācijas, to iespējamā ietekme uz balss funkciju. Latvijas Ārsts, 12, 50-54. Publikācija

Trinite, B., Sokolovs, J. (2014). Adaptation and validation of the Voice Handicap Index in Latvian. Journal of Voice, 28(4), 452-457.  Publikācija

Trinite, B., Sokolovs, J. (2013). Balss problēmu izplatība Latvijas skolotāju populācijā.  I.Ozolantas (Red.), Zinātniskie raksti: 2012.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija (1.sēj.) (48.-56.lpp.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Trinite, B. (2012). Balss traucējumi skolotājiem: izplatība, riska faktori, psihosociālā ietekme. Promocijas darbs, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga. Publikācija

Trinite, B., Sokolovs, J., Teibe, U. (2011). Using a Questionnaire design in the Investigation of Teachers’ Voice Risk factors. Special Education, 2(25), 80-89. Publikācija

Trinīte, B., Sokolovs, J. (2011). Balss traucējumus izraisošie riska faktori pedagogiem. I.Žoglas (Red.), Latvijas Universitātes raksti. 759. krājums (101.-111.lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Publikācija

Trinīte, B., Sokolovs, J., Teibe, U. (2011). Aptauja – subjektīvs balss veselības izpētes instruments. I.Ozolantas (Red.), Zinātniskie raksti: 2010.gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija (1.sēj.) (277.-284.lpp.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. Publikācija

Trinīte, B. (2009). Balss ergonomika skolotāju izglītībā. M.Rozenfeldes (Red.). Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (233.-241.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Publikācija

Trinite, B. (2009). Voice Ergonomics in a Teacher Education. In M.Rozenfelde (Ed.). Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference February 27th-28th. Kopsavilkums

Trinīte B. (2008).  Balss funkcionāls novērtējums un balss patoloģijas diagnostika – logopēdiskais aspekts.  Latvijas Ārsts, 7/8,  76-79. Publikācija

Trinīte, B. (2007). Balss un tās traucējumi. Liepāja: LiePA.


Rīšanas traucējumi

Trinīte, B. (2013). Orofaringeālā disfāgija. Epidemioloģija, diagnostika, kompensācijas un rehabilitācijas iespējas.  Latvijas Ārsts, 12, 40-44. Publikācija

Bērnu valoda un tās traucējumi

Markus, D., Trinīte, B. (2017). Latviešu valodas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskais aspekts. A.Vulānes, D.Markus (Red.) Bērnu valoda Latvijā 21.gadsimtā III (82.-91.lpp). Rīga: Zinātne. Publikācija

Trinīte, B. (2006). Leksiski gramatiskā komponenta attīstības īpatnības 5-8 gadus veciem bilingvāliem bērniem. D.Laivenieces & V.Kaļiņinas (Red.), Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. (310.-317.lpp.). Liepāja: LiePA. Publikācija

Trinīte, B. (2001). Valodas apguves mehānismi bilingvāliem bērniem. Ā.Ptičkinas (Red.), Valodu apguve: problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. (147.-156.lpp.). Liepāja: LiePA. Publikācija

Logopēdijas vēsture

Trinite, B., Stansfield, J. (2015).  East meets West in Europe: Speech and language pathology in Latvia and Scotland, circa 2015. Special Education, 2(33), 9-46. Publikācija

Trinīte,  B. (2011). E. Lauva un logopēdijas pirmsākumi Latvijā. A.Krūzes (Red.), Laikmets un personība (13. sēj.) (148.–195. lpp.). Rīga: RaKa. Publikācija

Izglītība logopēdijā

Patterson, A., Hansson, K., Lowit, A., Stansfield, J., Trinite, B. (2015). EU collaboration in speech and language therapy education: the NetQues project. Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders, 5(1), 21-32. Kopsavilkums

Trinīte, B., Tūbele, S. (2014). Eiropas logopēdijas pamatizglītības standarts – izaicinājums Latvijas logopēdijai. R.Andersones & I.Žoglas (Red.), Latvijas Universitātes raksti. 802.krājums (156.-166.lpp.). Rīga: Latvijas Universitāte. Publikācija